برای دانلود آیین نامه۵۴۳  (دستورالعمل طراحي و اجراي
سقف هاي تيرچه و بلوك )برروی لینک زیر کلیک فرمایید

دانلود

برای دانلود استاندارد۲۹۰۹(خرپاي تیرچه و تیرچه مورد مصرف در
سقفهاي تیرچه بلوك –ویژگیها و روشهای آزمون) بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

دانلود

برای دانلود نشریه ۸۲(راهنمای اجرای سقفهای تیرچه وبلوک) بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود

برای دانلود استاندارد ۱۲۹۷۷ (استاندارد تيرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان –
ويژگيها و روشهاي آزمون) بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود

برای دانلود استاندارد ۱۲۱۷۲(شبكه هاي فلزي باز- ويژگي ها) بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود

برای دانلود کاتالوگ شرکت افرندصنعت بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود

برای دانلود مقایسه ویرایش چهارم و سوم آیین نامه ۲۸۰۰ بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود