تیرچه خرپایی

میلگردهای زیرین(عضو کششی)

از آنجا که در مقررات ملی ساختمان تصریح شده است که تنها استفاده از مصالحی قابل قبول می باشد که دارای استاندارد باشند .در این مقاله تیرچه خرپایی را از نظر استاندارد ۲۹۰۹ مورد بررسی قرار میدهیم. این مقررات از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر شده است. ضمنا این مقاله قسمت اول این بررسی بوده و فقط به بررسی میلگرد تحتانی می پردازد.

میلگرد پایینی دو عدد بوده که می تواند از نوع گرم نورد (آج۳۴۰،آج ۴۰۰ و آج۵۰۰)و میلگرد سرد نورد (فقط آج دار)مطابق ویژگیهای مندرج در جداول ۲ و۳ باشد.

تیرچه خرپایی

تیرچه خرپایی

قطر میلگردهای پایینی (عضو کششی)به هیچ وجه نباید از ۶ میلیمتر کمتر و از ۱۶ میلیمتر بیشتر باشد .تیرچه هایی که ضخامت بتن پاشنه تیرچه۵٫۵ سانتی متر یا بیشتر باشد می توان حداکثر قطر آرماتور را ۲۰ میلیمتر افزایش داد در صورت استفاده از آرماتورهای کششی به تعداد بیش از ۲ عدد،دو میلگرد طولی باید در سرتاسر تیرچه ادامه یابند،ولی طول مورد نیاز بقیه میلگردها را می توان با توجه به نمودار ممان خمشی محاسبه نمود بدیهی است در مقاطعی که نیازی به وجود میلگردهای خمشی در تیرچه خرپایی نباشد می توان این میلگردها را قطع نمود.

محدودیتهای پوشش بتن در پاشنه

محدودیت دیگر فاصله آزاد بین میلگردهای کششی  است که نباید از قطر بزرگترین سنگدانه مورد مصرف در پاشنه تیرچه به اضافه ۵میلیمتر کمتر باشد. همچنین فاصله میلگرد کششی از لبه جانبی بتن پاشنه تیرچه به شرط وجود قالب دائمی نباید از ۱۰ میلیمتر کمتر باشد. فاصله آزاد میلگرد کششی از سطح زیرین تیرچه (پوشش بتنی میلگرد) نباید از ۱۵ میلیمتر کمتر باشد. برای تیرچه هایی که در محیطهای باز مانند بالکن یا در فضاهایی که دارای مواد زیان آور برای بتن می باشند اجرای یک لایه اندود ملات با حداقل عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب سیمان ،حداقل به ضخامت ۱۵ میلیمتر در زیر پوشش ضروری است. این امر بدان دلیل است که تنها عضو مقاوم در برابر تنشهای کششی اعمال شده بر سقف همین میلگردهای پایینی تیرچه خرپایی بوده و در صورت آسیب دیدگی سقف تحمل این تنشها را به هیچ وجه نخواهد داشت.

بهمن ۲۵, ۱۳۹۵
تیرچه بتنی

ویژگیهای تیرچه خرپایی از نظر استاندارد ۲۹۰۹

تیرچه خرپایی میلگردهای زیرین(عضو کششی) از آنجا که در مقررات ملی ساختمان تصریح شده است که تنها استفاده از مصالحی قابل قبول می باشد که دارای […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
متره و بر آورد

محاسبات تقریبی بخشهای مختلف سازه قسمت دوم

محاسبات تقریبی در زمان ساخت و ساز اغلب نیاز به محاسبات تقریبی با بیشترین میزان دقت ممکنه و در حد امکان ساده وجود دارد در این مقاله […]
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵
متره و بر آورد

محاسبات سرانگشتی بخشهای مختلف سازه قسمت اول

محاسبات سر انگشتی در زمان ساخت و ساز اغلب نیاز به محاسبات سر انگشتی با بیشترین میزان دقت و در حد امکان ساده وجود دارد در […]
بهمن ۴, ۱۳۹۵
آرماتور

طبقه بندی آرماتورهای مصرفی براساس نظر مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

آرماتورهای مصرفی مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی،اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب ،نوسازی،توسعه […]